บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 4/2493 (วิสามัญ) ชุดที่ 1 วันอังคารที่ 24 มกราคม พุทธศักราช 2493 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1950). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 4/2493 (วิสามัญ) ชุดที่ 1 วันอังคารที่ 24 มกราคม พุทธศักราช 2493 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/212681.
View online Resources