กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานทำ ประกอบ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธ สำหรับราชการทหารและตำรวจ พ.ศ. 2548

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานทำ ประกอบ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธ สำหรับราชการทหารและตำรวจ พ.ศ. 2548. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/207670.
View online Resources