ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่อง จดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม [สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่อง จดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม [สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/176502.
View online Resources