คำสั่งตามมติที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ยักยอก ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ความผิดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ชั้นพิจารณาอุทธรณ์)

ข้อมูลอ้างอิง
(2016). คำสั่งตามมติที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ยักยอก ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ความผิดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ชั้นพิจารณาอุทธรณ์). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/513648.
View online Resources