บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 7/2526 (สมัยสามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พุทธศักราช 2526 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1983). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 7/2526 (สมัยสามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พุทธศักราช 2526 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/214650.
View online Resources