วาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร : กลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลอ้างอิง
(2015). วาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร : กลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/454642.
View online Resources