ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การกำหนดราคาและหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการจำหน่ายปลีกน้ำตาลทราย ปี 2553

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การกำหนดราคาและหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการจำหน่ายปลีกน้ำตาลทราย ปี 2553. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/164725.
View online Resources