ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักการประชุม ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2002159.
View online Resources