เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบต่อประชาชน กรณีการควบรวมธุรกิจโทรคมนาคมและการค้าปลีก-ค้าส่ง เพิ่มเติม (Supplement) จาก อ.พ. 15/2564

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
อานันท์ เกียรติสารพิภพ, ภูมิพิชญ์ ยาสิทธิ์, อาริยา สุขโต, ณัฐพงศ์ พันธุ์ไชย, จีรณัทย์ ชาญเชิงพาณิช, พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ, ณัฐพงศ์ พิมเสน (2021). เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบต่อประชาชน กรณีการควบรวมธุรกิจโทรคมนาคมและการค้าปลีก-ค้าส่ง เพิ่มเติม (Supplement) จาก อ.พ. 15/2564. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/589841.
View online Resources