การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลอ้างอิง
วนิษา สวมประคำ (2015). การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/527150.
View online Resources