ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/222759.
View online Resources