กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. 2509

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1977). กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. 2509. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/191473.
View online Resources