พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2523

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1980). พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2523. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/15072.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล