พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสำนักงานและกรม ในกระทรวงมหาดไทย (ฉะบับที่ 12) พุทธศักราช 2482

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1939). พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสำนักงานและกรม ในกระทรวงมหาดไทย (ฉะบับที่ 12) พุทธศักราช 2482. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/30358.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล