ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 27 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) พฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2556

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 27 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) พฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2556. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/354660.
View online Resources