ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับรองแบบที่นั่ง จุดยึดที่นั่งและพนักพิงศีรษะของรถยนต์ พ.ศ. 2560

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับรองแบบที่นั่ง จุดยึดที่นั่งและพนักพิงศีรษะของรถยนต์ พ.ศ. 2560. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/526325.
View online Resources