แนวทางการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยเครื่องมือการพัฒนา 70:20:10 Learning Model ศึกษากรณี : หลักสูตร Design Thinking เพื่อการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการทำงาน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
ปวีณ์พร มีสมเพิ่ม (2019). แนวทางการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยเครื่องมือการพัฒนา 70:20:10 Learning Model ศึกษากรณี : หลักสูตร Design Thinking เพื่อการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการทำงาน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/568828.
View online Resources