ธรรมสัมโมทนิยกกา

ข้อมูลอ้างอิง
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (1979). ธรรมสัมโมทนิยกกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/498676.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล