ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6528 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทันตกรรม - วิธีทดสอบสำหรับหาค่าความทึบรังสีของวัสดุ

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6528 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทันตกรรม - วิธีทดสอบสำหรับหาค่าความทึบรังสีของวัสดุ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/597007.
View online Resources