ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 10 และครั้งที่ 11

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 10 และครั้งที่ 11. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/126405.
View online Resources