ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี [นายพิศิษฐ์ วรอุไร]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี [นายพิศิษฐ์ วรอุไร]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/244010.
View online Resources