บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 3 ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พุทธศักราช 2553 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 3 ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พุทธศักราช 2553 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/139832.
View online Resources