บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 2 ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พุทธศักราช 2552 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 2 ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พุทธศักราช 2552 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/75129.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล