ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเป็นภาควิชา พ.ศ. 2562

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเป็นภาควิชา พ.ศ. 2562. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/547898.
View online Resources