ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนเพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2565

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนเพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2565. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/604561.
View online Resources