ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ....

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
ธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์, กิตติมา อรุณพูลทรัพย์ (2015). ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ..... Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/415563.
View online Resources