ศาลจังหวัดกำแพงเพชรส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นางพรทิพย์ สุธรรมรัตน์บดี หรือสุธรรมรัตนบดี ที่ 1) ในคดีแพ่งหมายเลขดำ ที่ 613/2544 หมายเลขแดง ที่ 872/2546 (ชั้นบังคับคดี)เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 309 ทวิ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 30 มาตรา 219 หรือไม่

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ศาลจังหวัดกำแพงเพชรส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นางพรทิพย์ สุธรรมรัตน์บดี หรือสุธรรมรัตนบดี ที่ 1) ในคดีแพ่งหมายเลขดำ ที่ 613/2544 หมายเลขแดง ที่ 872/2546 (ชั้นบังคับคดี)เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 309 ทวิ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 30 มาตรา 219 หรือไม่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/41729.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล