ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....[จำนวน 29 คน]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....[จำนวน 29 คน]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/140299.
View online Resources