ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 4

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 4. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/201865.
View online Resources