ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการจัดสรรปริมาณข้าวเพื่อการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรป สำหรับปี 2551 พ.ศ. 2550

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการจัดสรรปริมาณข้าวเพื่อการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรป สำหรับปี 2551 พ.ศ. 2550. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/86584.
View online Resources