พระราชพิธีเปิดประชุมสมัยสามัญแห่งสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 2 ชุดที่2 พุทธศักราช 2481 วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2481 เริ่มพิธีเวลา 14.35 นาฬิกา ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1938). พระราชพิธีเปิดประชุมสมัยสามัญแห่งสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 2 ชุดที่2 พุทธศักราช 2481 วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2481 เริ่มพิธีเวลา 14.35 นาฬิกา ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/218952.
View online Resources