บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 19 ปีที่ 2 ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พุทธศักราช 2539 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 19 ปีที่ 2 ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พุทธศักราช 2539 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/215581.
View online Resources