ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงแรงงาน : จำนวน 4 ราย 1. นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล ฯลฯ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงแรงงาน : จำนวน 4 ราย 1. นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/545886.
View online Resources