พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุร พ.ศ. 2508

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1965). พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุร พ.ศ. 2508. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/28293.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล