ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 116) พ.ศ. 2544 เรื่อง การอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง มีวัตถุออกฤทธิ์ไว้ในครอบครอง (เพิ่มเติม)ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2001). ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 116) พ.ศ. 2544 เรื่อง การอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง มีวัตถุออกฤทธิ์ไว้ในครอบครอง (เพิ่มเติม)ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/277228.
View online Resources