ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23 (3) พ.ศ. 2554

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23 (3) พ.ศ. 2554. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/166897.
View online Resources