เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
ภูมิพิชญ์ ยาสิทธิ์, ทศนารถ เมฆประยูร, นพดล นุ้ยจุ้ย, วันวิภา สุขสวัสดิ์, ณัฐพงศ์ พันธุ์ไชย, รติมา ศารทะประภา (2009). เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ..... Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/75777.
View online Resources