ประกาศกรมศุลกากร ที่ 161/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี

ข้อมูลอ้างอิง
(2017). ประกาศกรมศุลกากร ที่ 161/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/534044.
View online Resources