ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จำนวน 5ราย)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จำนวน 5ราย). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/255655.
View online Resources