พระราชกฤษฎีกากำหนดตำแหน่งและเงินเดือน คุณสมบัติและความรู้ของผู้ดำรงตำแหน่ง วิธีการคัดเลือก วิธีการสอบ การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือนและการเลื่อนชั้นข้าราชการพลเรือน สำหรับกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2516

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1973). พระราชกฤษฎีกากำหนดตำแหน่งและเงินเดือน คุณสมบัติและความรู้ของผู้ดำรงตำแหน่ง วิธีการคัดเลือก วิธีการสอบ การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือนและการเลื่อนชั้นข้าราชการพลเรือน สำหรับกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2516. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/28911.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล