ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ "มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ "มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/164919.
View online Resources