รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยย่อ ครั้งที่ 8/2481 (สามัญ) สมัยที่ 2 ชุดที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2481 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 15.35 นาฬิกา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1938). รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยย่อ ครั้งที่ 8/2481 (สามัญ) สมัยที่ 2 ชุดที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2481 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 15.35 นาฬิกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/211807.
View online Resources