ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร และตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เป็นแนวเขตสำรวจการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2563

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร และตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เป็นแนวเขตสำรวจการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2563. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/577849.
View online Resources