แก้คำผิด ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 91 ง]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). แก้คำผิด ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 91 ง]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/180429.
View online Resources