บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 12 วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พุทธศักราช 2494 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 14.42 นาฬิกา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1951). บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 12 วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พุทธศักราช 2494 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 14.42 นาฬิกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/212942.
View online Resources