ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ [จำนวน 3 ราย 1. นางอรรชกา สีบุญเรือง ฯลฯ]

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ [จำนวน 3 ราย 1. นางอรรชกา สีบุญเรือง ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/569085.
View online Resources