รายงานการศึกษาเปรียบเทียบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ในการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 เล่มที่ 21 กระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูลอ้างอิง
(2015). รายงานการศึกษาเปรียบเทียบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ในการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 เล่มที่ 21 กระทรวงอุตสาหกรรม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/444750.
View online Resources