ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3747 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแลกเกอร์สำหรับใช้กับภาชนะบรรจุอาหารและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล็กเกอร์สำหรับภาชนะบรรจุอาหาร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3747 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแลกเกอร์สำหรับใช้กับภาชนะบรรจุอาหารและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล็กเกอร์สำหรับภาชนะบรรจุอาหาร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/275114.
View online Resources