ระเบียบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า "แห่งประเทศไทย" (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ระเบียบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า "แห่งประเทศไทย" (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/601860.
View online Resources