ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แบบคำขอต่ออายุ ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และแบบใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2561

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แบบคำขอต่ออายุ ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และแบบใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2561. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/541368.
View online Resources